WWNNA - Wenum Wiesel en het Noordelijke gedeelte van Noord-Apeldoorn. Meer informatie

Algemene Ledenvergadering Dorpsraad en buurtvereniging WWNNA

locatie: Wenumse Watermolen (Oude Zwolseweg 164 te Wenum)

Aanvang: 20.00 uur.

Inloop: vanaf 19.30 uur. De koffie staat klaar!

Graag nodigen wij u uit voor het bijwonen van de jaarvergadering van de Dorpsraad en Buurtvereniging W.W.N.N.A.

 • Opening door de voorzitter
 • Verslag jaarvergadering 25 maart 2019

Te raadplegen via onze website, maar ook (beperkt) beschikbaar tijdens de vergadering.

 • (Jaar)verslag Dorpsraad 2019

Presentatie: Nico van der Horst, vice-voorzitter.

 • (Jaar)verslag Buurtvereniging 2019

Presentatie: Peter Ansems, voorzitter.

 • Financieel jaarverslag 2019

Presentatie: Bert de Groot, penningmeester.

 • Verslag kascommissie

Door Maaike van Arkel en Rianne Hagen

 • Goedkeuring Financieel Jaarverslag/decharge penningmeester
 • Benoeming nieuwe kascommissie
 • (Her)benoeming bestuursleden

– Voordracht nieuwe leden dorpsraad/buurtvereniging, stemming en benoeming

– Regulier aftredend: Peter Ansems

– Herbenoembaar: Peter Ansems

 • Voorgenomen actiepunten 2020
 • Rondvraag
 • Sluiting