WWNNA - Wenum Wiesel en het Noordelijke gedeelte van Noord-Apeldoorn. Meer informatie

Ontwerpbesluit zonnepark Wenumseveld

Geplaats op dinsdag 30 oktober, om 20:09

 

Persbericht van de gemeente Apeldoorn

Ontwerp-omgevingsvergunning Zonnepark Wenumseveld te Wenum-Wiesel

Burgemeester en wethouders zijn voornemens om de aangevraagde omgevingsvergunning voor een zonnepark te verlenen. Het gaat om een zonnepark van circa 20 hectare op de locatie Wenumseveld. Deze locatie wordt aan de oostzijde begrensd door het Apeldoorn Kanaal en aan de westzijde door de Wenumsedwarsweg. Aan de zuidzijde ligt de Stadhoudersmolenweg. De ecologische zone behorende bij het zonnepark loopt in noordelijke richting door tot aan de Papegaaibeek. De locatie kent de volgende kad. nrs. APD01 D4532, D5242 t/m 5248, D2025, D5020, D8239 (ged.) en D5250 (ged.).

Wabonummer: D18/018171

De ontwerp-omgevingsvergunning en de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen liggen met bijbehorende stukken van 2-11-2018 tot en met 13-12-2018 ter inzage in het stadhuis. De openingstijden van het stadhuis en het Omgevingsloket vindt u op www.apeldoorn.nl/stadhuis. Het ontwerpbesluit kan op verzoek digitaal worden toegezonden door een mail te sturen aan infoomgevingsloket@apeldoorn.nl.

Tijdens de periode van terinzagelegging kan een ieder zowel mondeling als schriftelijk zienswijzen over het ontwerp-besluit en de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen naar voren brengen.  Uw schriftelijke zienswijzen kunt u sturen aan: Burgemeester en wethouders, Postbus 9033,  7300 ES Apeldoorn, onder vermelding van ‘zienswijze over ontwerpbesluit omgevingsvergunning D18/018171’.   Voor het mondeling indienen van zienswijzen kunt u contact opnemen met het Omgevingsloket, tel. 14055. Het indienen van zienswijzen via e-mail is niet mogelijk