WWNNA - Wenum Wiesel en het Noordelijke gedeelte van Noord-Apeldoorn. Meer informatie

De Wenumse Poel

Van afwateringskanaal naar ‘Robuuste Grift’

In de 14e eeuw werd op initiatief van het klooster Monnikhuizen de Grift gegraven.

Via de Grift stroomde het Veluwse kwelwater richting de IJssel. Achterliggende gronden ontwaterden beter en werden geschikt voor de landbouw. Er stroomde in die tijd zoveel water door de Grift, afkomstig van de beken uit Ugchelen en Apeldoorn, dat de bouw van watermolens mogelijk werd. Er kwamen onder andere papier -, koren -, oliemolens en zelfs een kopermolen. Ook scheepvaart bleek mogelijk. Voor het vervoer van bouwmaterialen, hout en hooi gebruikte men platbodems met beperkte diepgang.

Het Apeldoorns kanaal werd gegraven om met name het scheepvaarttransport te verbeteren. De Grift bleef van Apeldoorn tot Heerde als afwateringskanaal van beken en sprengen zijn functie behouden. Door de groei van de Apeldoornse bevolking en de opkomst van industrialisatie en wasserijen werden grote delen van de beken en sprengen gebruikt als open riool. Om stank tegen te gaan werden delen van die waterlopen in de binnenstad van Apeldoorn overkluisd. In 1970 werd na de bouw van nieuwe zuiveringsinstallaties het Griftwater weer schoner. Vanaf 2000 is gestart met een herstelproject voor de Grift. In 2005 is het Apeldoorns waterplan gepubliceerd. Maar liefst 14 Apeldoornse beken en sprengen werden hersteld en waar mogelijk weer bovengronds gebracht.

De ernstig vervuilde Griftbodem buiten Apeldoorn is door het waterschap gesaneerd. In 2010 presenteerde het Waterschap Vallei en Veluwe een meerjarenplan voor een ‘Robuuste Grift’. De watergang achter dit paneel, die loopt door de voormalige viskweekvijvers van de ‘Heidemij’, was een van de eerste deelprojecten om de Grift om te vormen van een rechte watergang tot een meanderende waterloop. Daarmee bereikte het waterschap onder andere de volgende doelstellingen:

  • Ruimte voor berging van water bij extreme neerslag
  • Landschappelijk gevarieerder en aantrekkelijker voor recreatie
  • Meer ruimte voor flora en fauna in het kader van de Natuurwet
  • Stroomgebied voor beekvissen vergroten, waaronder de beschermde beekprik
  • Schoon Grift water geschikt voor infiltratie ten behoeve van drinkwater

Aan het einde van het graspad richting ‘windmotor’ (oude poldermolen) krijgt u zicht op de verbrede ‘Robuuste Grift’ en met een beetje geluk ziet u hier de ijsvogel zijn vismaaltje opduiken.