WWNNA - Wenum Wiesel en het Noordelijke gedeelte van Noord-Apeldoorn. Meer informatie

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Dorpsraad en Buurtvereniging Wenum Wiesel

Geplaats op zaterdag 12 maart, om 15:34

Buurtbewoners en belangstellenden,
Graag nodigen wij u uit voor het bijwonen van de jaarvergadering
van Dorpsraad en Buurtvereniging W.W.N.N.A.


Locatie Wenumse Watermolen
Oude Zwolseweg 164 te Wenum
Datum 28 maart 2022
Aanvang 20.00 uur. Koffie staat vanaf 19.30 uur klaar.

• Opening door de voorzitter
• Verslag jaarvergadering 1 november 2021
Te raadplegen via onze website, maar ook (beperkt) beschikbaar
tijdens de vergadering.
• (Jaar)verslag Dorpsraad 2021
Presentatie: Agnes de Bruijn, voorzitter.
• (Jaar)verslag Buurtvereniging 2021
Presentatie: Peter Ansems, voorzitter.
• Pauze
• Financieel jaarverslag 2021
Presentatie: Bert de Groot, penningmeester.
• Verslag kascommissie
Door Jenny Mijnheer en Mieke de Bruijn
• Goedkeuring financieel jaarverslag/
decharge penningmeester
• Benoeming nieuwe kascommissie
• (Her)benoeming bestuursleden
– Regulier aftredend en herbenoembaar:
Agnes de Bruijn, Bert de Groot en Tristan Harleman
• Wat staat er te doen in 2022
• Overzicht van activiteiten
• Rondvraag
• Sluiting

Alleen noodzakelijke onderwerpen zullen worden behandeld.
Voor de goede orde: bij stemmingen hebben alleen geregistreerde en betalende
leden stemrecht. U wordt verzocht voor aanvang van de vergadering de
presentielijst te tekenen en uw e-mailadres achter te laten.