WWNNA - Wenum Wiesel en het Noordelijke gedeelte van Noord-Apeldoorn. Meer informatie

Vlotte & veilige fietsroute Apeldoorn-Epe

Geplaats op dinsdag 28 december, om 12:54

Vanuit de gemeente Apeldoorn hebben we de volgende twee berichten over de fietsroute ontvangen. Het standpunt van de Dorpsraad in deze zal op een later moment volgen.

Burgemeester en wethouders hebben besloten het besluit over de Vlotte & veilige fietsroute Apeldoorn-Epe aan de gemeenteraad voor te leggen. Het onderwerp staat geagendeerd voor behandeling tijdens de online politieke markt op 13 januari 2022 van 19-21 uur.

Tijdens de bijeenkomst bespreken leden van de gemeenteraad het onderwerp op basis van de aan hen beschikbaar gestelde stukken en voorgedragen besluit opties. De volledige set stukken die horen bij dit onderwerp kunt u rond 31 december 2021 raadplegen via het Raadsinformatiesysteem (ga naar https://apeldoorn.parlaeus.nl/user/homepage en klik op ‘PMA’  bij de betreffende datum).

Op de gemeentelijke website kunt u lezen wat de politieke markt is en hoe de gang van zaken is tijdens deze bijeenkomst: https://www.apeldoorn.nl/ter/uw-invloed/gemeenteraad-inspraak.html.

Voor de goede orde wijs ik u nog op het volgende. Degene die tijdens de politieke markt inspreekt wordt gevraagd om zijn/haar naam te noemen. De namen van de insprekers worden in het verslag opgenomen dat in het Raadsinformatiesysteem aan de stukken van de bijeenkomst wordt toegevoegd. Ook worden van iedere bijeenkomst beeld- en geluidsopnamen gemaakt. Deze opnamen worden tijdens de vergadering via internet live uitgezonden en daarna blijvend beschikbaar gesteld.


En het tweede bericht:

De colleges van Apeldoorn en Epe hebben besloten over het plan voor de aanleg van een vlotte en veilige fietsroute tussen Apeldoorn en Epe. Zie voor hun besluiten onderstaand persbericht. De exacte data van de behandeling in de gemeenteraden is nog niet bekend. Hou hiervoor de webpagina’s www.apeldoorn.nl/apeldoornepe en www.epe.nl/F50  in de gaten.

Colleges Apeldoorn en Epe nemen besluiten over vlotte en veilige fietsroute F50

De gemeenten Apeldoorn en Epe werken samen met de provincie en Cleantech Regio aan het verbeteren van het fietsnetwerk in onze regio. Dit geldt ook voor de fietsverbinding Apeldoorn-Epe, met daartussen de dorpen Wenum-Wiesel, Vaassen en Emst. De colleges van burgemeester en wethouders van Apeldoorn en Epe hebben nu besloten hoe zij verder willen met dit project. Begin 2022 volgt het besluit van beide gemeenteraden.

Fietsen is een hele schone en dus duurzame vorm van mobiliteit. Daarnaast maken steeds meer mensen gebruik van de fiets, blijven we tot een hogere leeftijd fietsen en zijn er steeds meer verschillende soorten fietsen op de markt, met verschillende snelheden. Mensen gebruiken ook sneller de fiets in plaats van de auto als het op een fietsroute lekker doorrijdt. Daarnaast is fietsen in het algemeen goed voor conditie en gezondheid. Om al deze redenen willen provincies en gemeenten fietsroutes waar mogelijk verbeteren.

Gemeente Epe

Het college van Epe heeft vorige week besloten om de gemeenteraad voor te stellen om de vlotte en veilige fietsroute aan te leggen tussen Apeldoorn en Epe. Er zijn diverse mogelijke routes onderzocht. Het college kiest voor opwaarderen van het huidige fietspad over de oude spoorbaan van Apeldoorn tot aan Epe. Dit gedeelte is ook bekend als de Baronnenroute. In Epe komt het fietspad oostelijk van het oude spoortracé te liggen. Op die manier worden de tuinen van aanwonenden gespaard. De gemeenteraad van Epe beslist in februari 2022 of zij instemmen met het voorkeurstracé zoals door het college voorgesteld.

Gemeente Apeldoorn

Het Apeldoornse college neemt op dit moment geen besluit, maar kiest ervoor om de uiteindelijke keuze aan de Apeldoornse gemeenteraad te laten. Het is daarmee aan de Apeldoornse gemeente-raad om aan te geven of zij de Baronnenroute wel of niet willen inrichten als vlotte en veilige fietsroute. Wel ziet het college in Apeldoorn ook dat de Baronnenroute beter uit de vergelijking komt dan de Veluweflankroute. De Apeldoornse gemeenteraad neemt in januari 2022 een besluit over dit project.

Kosten

De aanleg en inrichting van de totale route als vlotte en veilige fietsroute zijn nu zeer ruim begroot. “In een latere fase kunnen bepaalde keuzes om zaken anders of soberder op te lossen ervoor zorgen dat de totale kosten nog gaan zakken. Bovendien zijn voor de aanleg subsidies beschikbaar van de provincie en mogelijk ook van het Rijk”, zegt wethouder Wim Willems van de gemeente Apeldoorn. “De gemeenteraad zal dit in januari gaan afwegen tegen de voordelen van realisatie van deze route”.

Door naar Zwolle

Wethouder Erik Visser van gemeente Epe is blij met het besluit van zijn college. “Het is goed dat we een mooie oplossing hebben voor de fietsroute in Epe. Door het fietspad ten oosten van het oude spoortracé te leggen, kunnen de bewoners aan de Europalaan en De Pal van hun tuinen blijven genieten. Weliswaar moeten we voor het fietspad ruimte maken in het Kapelbosje, maar er zijn veel mogelijkheden om de bomen elders terug te planten. Ook maakt een tunnel onder de Laan van Fasna in Vaassen het fietsverkeer een stuk veiliger”. Wethouder Visser heeft goede hoop dat het fietspad verlengd wordt tot Hattem. Op die manier ontstaat ook een vlotte en veilige fietsroute naar Zwolle. “Daarmee kunnen we onze inwoners een geweldig alternatief bieden voor vervoer met de auto. En natuurlijk is het een stimulans voor het toerisme in onze gemeente”.

Keuze uit diverse varianten
De colleges bespraken een aantal varianten. Naast de Baronnenroute tussen Apeldoorn en Epe, is dat de zogenoemde Veluweflankroute op Apeldoorns grondgebied onderzocht. Die zou beginnen bij de Anklaarseweg in Apeldoorn. Via de Stadhoudersmolenweg vlak voor de Poelweg (gemeente Epe) sluit deze route aan op het spoortracé. Deze Veluweflankroute valt door veel grondaankoop echter duurder uit.

Ook zou er veel landbouwverkeer op de fietsroute komen. Daardoor zou deze minder veilig zijn dan de Baronnenroute.

In Epe waren er nog twee andere varianten: door de Europalaan of over het spoortracé. In dat laatste geval zouden bewoners het fietspad vlak achter hun tuin krijgen. Daarbij zouden ze grond moeten inleveren die ze al lang van de gemeente huren.

Opwaarderen route en aanpassingen in landschap

Als de gemeenteraden definitief kiezen voor aanleg van een vlotte en veilige fietsroute, wordt de route verbreed tot vier meter en komen er twee tunnels op Epe’s grondgebied. De fietsroute wordt veiliger doordat de fietser overal voorrang krijgt. Ook worden kruispunten verlicht. Het streven is dat veel locaties in het gebied beter en sneller bereikbaar worden per fiets. Dit is gunstig voor de vele scholieren die dagelijks tussen de dorpen, Apeldoorn en Epe fietsen, het woon-werkverkeer, toerisme, recreatie en alle overige weggebruikers.

Bij de kosten voor de aanleg zitten ook diverse aanpassingen in het landschap inbegrepen. Deze verbeteringen maken het fietsen tussen Apeldoorn en Epe ook aangenamer en mooier.

Uitwerking financiering

De gemeenteraden van Apeldoorn en Epe besluiten in januari en februari 2022 over de fietsroute. Als beide raden akkoord zijn, gaan de gemeenten in gesprek met de provincie over de financiering van de aanleg. De verwachting is dat de aanleg van de fietsroute goedkoper kan dan de huidige raming van de kosten. Nu is rekening gehouden met de meest ideale variant. Verder hopen provincie en gemeenten op een bijdrage vanuit het Rijk.

In Apeldoorn zal in de gemeenteraad ook gesproken worden over de optie om te kiezen voor (groot) onderhoud van de route in Apeldoorn. Die is nu in verband met dit project uitgesteld, maar moet op niet al te lange termijn nodig worden opgepakt. Als de gemeenteraad daarvoor kiest, draagt Apeldoorn die kosten alleen.